ALGEMENE VOORWAARDEN

DEELNAME BEDRIJFSFITNESSABONNEMENT.NL

1. TOEPASSELIJKHEID

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle fitnessabonnementen die worden afgesloten via VK Support B.V. (KvK 68158033), handelend onder de naam Bedrijfsfitnessabonnement.nl (hierna ‘BFA’).

b) Deze voorwaarden worden gehanteerd met ingang van 1 april 2020 en komen per die datum in de plaats van eventuele eerder door BFA gehanteerde voorwaarden ter zake bedrijfsfitness.

2. DIENSTVERLENING

a) BFA is een intermediair die de uitvoering van fitnessregelingen voor werkgevers verzorgt, door administratieve en procedurele ondersteuning te bieden bij het verlenen van sport, fitness en trainingsfaciliteiten bij aangesloten fitnesscentra ten behoeve van de medewerkers van voornoemde werkgevers (hierna ‘deelnemers’).

b) De dienstverlening van BFA bestaat uit het centraal verwerken van abonnementsaanvragen, het administratief en financieel afhandelen van overeenkomsten gesloten met deelnemers en uitgevoerd door aangesloten fitnesscentra, het beheren van de abonnementenadministratie en het administratief en financieel afhandelen van abonnementsverlengingen, -wijzigingen en -opzeggingen.

3. ABONNEMENTEN EN LOOPTIJD

a) De feitelijke levering van fitness, zijnde conditie- en/of krachttraining onder deskundig toezicht, vindt plaats door verschillende met BFA samenwerkende fitnesscentra.

b) Bij deelname sluit de betreffende deelnemer een fitnessovereenkomst voor een periode van een half jaar of één jaar (de contractperiode).

d) Bij deelname verkrijgt de deelnemer toegang tot de fitnessfaciliteiten van de sportlocatie onder deskundig toezicht en conformeert zich aan de geldende gedrags- en huisregels van de sportlocatie, waarbij de sportlocatie zich jegens de deelnemer verplicht tot het leveren van kwalitatief goede fitness gedurende de looptijd van het abonnement.

e) Tot wijziging of wederopzegging van de overeenkomst wordt een abonnement na de eerste contractperiode automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand.

4. ABONNEMENTSPRIJZEN

a. Voor de actuele abonnementsvormen en -prijzen per sportlocatie wordt verwezen naar de prijzen zoals vermeld op www.bedrijfsfitnessabonnement.nl. Dit overzicht kan een deelnemer te allen tijde raadplegen door in te loggen op mijn.bedrijfsfitnessabonnement.nl. (Prijs)wijzigingen in en/of aanvullingen op dit overzicht zijn voorbehouden. Acties van een sportlocatie of eventueel opgebouwde particuliere kortingen zijn hierop niet van toepassing.

b. Ieder jaar zal er op 1 januari een prijsverhoging worden doorgevoerd voor zowel de reeds lopende abonnementen als de nieuw af te sluiten abonnementen.

5. REGISTRATIE

a. Een deelnemer dient in zijn abonnementsaanvraag aan te geven of hij voorafgaand al een lopende overeenkomst heeft gesloten met de betreffende sportlocatie.

b. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van een reeds lopende overeenkomst. Om overlap van overeenkomsten te voorkomen dient een deelnemer in zijn abonnementsaanvraag voor de fitnessregeling aan te geven per welke datum zijn lopende overeenkomst kan worden opgevolgd door de BFA overeenkomst.

c. Een deelnemer zonder lopende overeenkomst wordt bij een sportlocatie als nieuw lid aangemeld en is daarom verplicht registratiekosten te voldoen. De hoogte van de registratiekosten betreft het bedrag dat door de sportlocatie is opgegeven aan BFA. Dit is zichtbaar bij inschrijving van de deelnemer.

d. Een deelnemer met een reeds lopende overeenkomst met de sportlocatie wordt bij een sportlocatie als bestaand lid aangemeld, waarbij het betalen van registratiekosten niet verplicht is.

6. WIJZIGEN OF OPZEGGEN ABONNEMENT

a. Een aanvraag tot wijziging van abonnementsvorm dient een deelnemer via het portaal van de deelnemer in te dienen bij BFA. Een aanvraag tot opzegging dient een deelnemer via zijn of haar portaal in te dienen. Eventuele opschortingsverzoeken in het kader van ziekte (zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden) kunnen alleen door de werkgever ingediend worden.

b. Wijzigingen en opzeggingen van een abonnement zijn alleen mogelijk indien de contractperiode is verstreken en het abonnement daarmee is overgegaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

c. Wijzigingen en opzeggingen van het abonnement dienen tenminste één kalendermaand van tevoren te worden doorgegeven.

7. EINDE DIENSTVERBAND

a. Na beëindiging van het dienstverband met een aangesloten werkgever kan verlenging van een fitnessabonnement niet meer plaatsvinden. Een deelnemer dient een beëindiging van zijn dienstverband per ommegaande door te geven aan BFA via het portaal van de deelnemer op mijn.bedrijfsfitnessabonnement.nl.

b. Bij tussentijdse opzegging zal BFA naar rato zorg dragen voor restitutie van de abonnementsgelden.

8. OPSCHORTING OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING

a. In geval van zwangerschap, ziekte of letsel waardoor een deelnemer langdurig (minimaal 1 maand, maximaal 6 maanden) niet meer in staat is om gebruik te maken van het fitnessabonnement, kan een abonnement tijdelijk worden opgeschort. Een opschorting dient in deze gevallen uitsluitend door een werkgever aangevraagd te worden via het portaal van de werkgever (opschorting met terugwerkende kracht is altijd uitgesloten). Opschorten wegens vakantie is niet mogelijk.

b. Mocht ondanks de tijdelijke opschorting voortzetting van het fitnessabonnement op medische gronden niet mogelijk zijn, dan kan een werkgever bij BFA een verzoek indienen tot voortijdige beëindiging van het fitnessabonnement binnen een contractperiode.

c. Wanneer een deelnemer wegens verhuizing het abonnement wenst te beëindigen gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 6 van deze voorwaarden.

9. AANSPRAKELIJKHEID

a. Een deelnemer conformeert zich aan de geldende gedrags- en huisregels van de gekozen sportlocatie, welke op te vragen zijn bij het betreffende sportlocatie.

b. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport, fitness en trainingen risico’s met zich mee kan brengen. Bij gebruik van de door de sportlocatie aangeboden faciliteiten, bepaalt de deelnemer zelf zijn fysieke mogelijkheden. Het gebruik van voornoemde faciliteiten komt voor risico van de betreffende deelnemer.

c. BFA, de werkgever alsmede de sportlocatie zijn nimmer aansprakelijk voor materiële of immateriële schade wegens een ongeval of letsel opgelopen in of nabij de sportlocatie.

d. Een deelnemer vrijwaart, BFA, de werkgever en de sportlocatie voor aanspraken van gemaakte fouten bij het beoefenen van sport, fitness en trainingen, in het bijzonder die ten gevolge waarvan letselschade is ontstaan.

Meer weten over BedrijfsFitnessAbonnement.nl en wat we voor jou kunnen betekenen?